ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์

***** ประวัติวิทยากร*****
ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์

** ตำแหน่งปัจจุบัน **

• ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษท กรีน อะโกรซายน์ จำกัด 
................................................................
** ประวัติการศึกษา **
พ.ศ.2539 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ.2555 ปริญญาโท (เกียรติบัตรเรียนดี) คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.2560 ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
................................................................
** ผลงานด้านวิชาการ **
Chaiwat Chanpitak and Natsapun Paopan, (2016). The Competency of Pest Control Management Model. Middle-East Journal of Scientific Research 24 (5): 1606-1610, 2016, ISSN 1990-9233
.
Chaiwat Chanpitak and Natsapun Paopan, (2015). The Competency Dimension of Operating Officials in Pest Control Business: A Case Study of Thailand. Australian Journal of Basic and Applied Sciences ISSN:1991-8178

................................................................
** ประวัติการเป็นที่ปรึกษา **
ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด(มหาชน) ด้านระบบการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ
ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ด้านการตลาด

................................................................
** ประวัติการเป็นแขกรับเชิญ **
• เป็นแขกรับเชิญราย กบนอกกะลา ตอน “แมลงสาบ สายพันธุ์อึด”
• เป็นแขกรับเชิญในสารคดี ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตอน “เรื่องของหนู”

................................................................
** ประวัติการเป็นวิทยากร **

• วิทยากรรับเชิญ บรรยาย เรื่อง “การจัดการหนู และสิ่งแวดล้อม” ในงาน Medical Insects and Animals Management and Control 2016 (MIAMC 2016) จังหวัดชลบุรี ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• วิทยากรรับเชิญ บรรยาย เรื่อง “การจัดการปลวก หนู และสิ่งแวดล้อม” ในงาน Medical Insects and Animals Management and Control 2015 (MIAMC 2015) จังหวัดเชียงราย ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การควบคุมกำจัดแมลงและสัตว์พาหะแบบผสมผสาน IPM” สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงภาคเหนือ
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการหนู” สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
• วิทยากรบรยาย เรื่อง “Targeting Zero Pest” สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการหนู” สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
• วิทยากรรับเชิญบรรยาย เรื่อง “การนำสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศผ่านช่องทางเอ็กซิบิชั่น” มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์
• วิทยากรรับเชิญบรรยาย เรื่อง “ทำอย่างไรให้ได้งานภายใต้สถานการณ์การแข่งขันอย่างรุนแรง” มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม คณะบริหารธุรกิจ
• วิทยากรรับเชิญบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้เป็นที่น่าสนใจของนายจ้าง” มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม คณะบริหารธุรกิจ
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร” บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความรู้เบื้อต้นในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร” บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จํากัด
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความรู้เบื้อต้นในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร” บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์(ประเทศไทย) จำกัด
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความรู้เบื้อต้นในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร” บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง”เทคนิคการใช้ระบบเหยื่อในการควบคุมแมลงสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร” บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคระบบ IPM สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร” บริษัท พรีแพค จำกัด
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง ”การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคระบบ IPM สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์” บริษัท อินเทคฟีต จำกัด
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคระบบ IPM และ Targeting Zero Pest สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร” บจก. อาจจิตต์ อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็พเพอร์แอนด์สไปซ์ 
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคระบบ IPM และ Targeting Zero Pest สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร” บริษัท อาซาฮีอินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคระบบ IPM และ Targeting Zero Pest สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร” บริษัท ไอพีแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคระบบ IPM และ Targeting Zero Pest สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร” บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคระบบ IPM และ Targeting Zero Pest สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร” บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความรู้เบื้อต้นในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร” บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จํากัด
• วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความรู้เบื้อต้นในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค สำหรับภัตตาคาร” บริษัท มิยาบิ เซ็นทรัล คิทเช่น จํากัด

 

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ