อาจารย์ชัยอมร จันทร์พิทักษ์

***** ประวิตัวิทยากร *****
อาจารย์ชัยอมร จันทร์พิทักษ์

ตำแหน่งงาน
ผู้จัดการประจำสาขาภาคตะวันออก

..............................................
Certificate
ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

AIB Integrated Pest Management Training Certificate by AIB Food Technical Consulting (Shanghai) co.,ltd.

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ