ด้วงงวง มันเทศ SWEET POTATO WEEVIL

ด้วงงวงมันเทศ SWEET POTATO WEEVIL

 • ชื่อสามัญ: Sweet potato weevil           
 • ชื่อวิทยาศาสตร์:Cylas formicarius(Fabricius)
 • Family: Brentidae
 • Order: Coleoptera

 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

ลักษณะหนวด : แบบหักข้อศอก (geniculate)

ลักษณะปีก : ปีกคู่หน้าเป็นแบบแข็ง (Elytra) ปีกคู่หลังเป็นแบบ membrane ลักษณะบางใส

ลักษณะปาก : แบบกัดกิน (chewing type)

ลักษณะขา : แบบขาเดิน (walking leg) มีลักษณะยาว

ลักษณะทั่วไป : ตัวเต็มวัยของเป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 5.0-6.5 mm ลำตัวส่วนปีกมีสีน้ำเงินเข้มเป็นมัน บริเวณอก (Thorax) และขามีสีอิฐแดง ส่วนหัวยื่นยาวออกมาเป็นงวง (snout หรือ rostrum) และโค้งลง ลักษณะหนวดเป็นแบบหักข้อศอก (geniculate)  

 

ด้วงงวงมันเทศ มีการเจริญเติบโตแบบ complete metamorphosis ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • ระยะไข่ (egg)  : ใช้เวลา 7 วัน
 • ตัวอ่อน (larva) : มีระยะเวลา 28 วัน
 • ดักแด้ (pupa) : มีระยะเวลา 7 วัน
 • ตัวเต็มวัย (adult) : มีอายุไขเฉลี่ย 42-43 วัน วงจรชีวิตประมาณ 2 เดือน

 

แหล่งอาหาร : มันเทศสกุล Ipomoea และพืชในวงศ์ผักบุ้งหรือพืชมีดอก (Convolvulaceae)

ลักษณะการทำลาย : ด้วงงวงมันเทศจัดเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของมันเทศโดยตัวเต็มวัยจะทำลายทุกส่วนของพืช ในขณะเดียวกันตัวหนอนก็จะทำลายหัวและเถาหัวมันเทศที่ถูกทำลายจะมีลักษณะเป็นทางคดเคี้ยว มีสีเขียวและสีดำแม้ถูกทำลายเล็กน้อยก็ไม่สามารถรับประทานได้เนื่องจากจะมีกลิ่นเหม็นและรสขม หากระบาดรุนแรงก็จะเน่ามีกลิ่นเหม็น

การแพร่กระจาย : แพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ในเขตร้อน

 

วิธีการป้องกันควบคุม

 • วิธีเขตกรรม
 • หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศ
 • หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศซ้ำที่เดิมถ้าเป็นไปได้ควรปลูกหมุนเวียนโดยใช้พืชต่างตระกูลกับมันเทศควรใช้เถามันเทศที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากด้วงงวงมันเทศและไม่นำเถามันเทศจากแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศมาปลูกกำจัดวัชพืชที่เป็นตระกูลเดียวกันกับมันเทศบริเวณรอบๆแปลงปลูกมันเทศออกให้หมด
 • ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเช่นคาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี) หรือฟิโปรนิล(แอสเซ็นด์ 5% เอสซี) อัตรา 100 และ 20 มล./น้ำ 20 ลิตรตามลำดับ
 • ใช้วิธีแบบชีววิธี เช่นแมลงตัวห้ำตัวเบียน เชื้อราเขียว

 

เอกสารอ้างอิง

John L. Capinera, University of Florida. (2018). Sweetpotato weevil. Accessed on July 27, 2022, from https://entnemdept.ufl.edu/creatures/veg/potato/sweetpotato_weevil.htm

 

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com