ด้วงดำ-ด้วงขี้ไก่ LESSER MEALWORN

ด้วงดำ, ด้วงขี้ไก่ LESSER MEALWORN

  • ชื่อสามัญ : Lesser mealworm
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ :Alphitobius diaperinus (Panzer)
  • Family : Nitidulidae
  • Order : Coleoptera

 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

ลักษณะหนวด : แบบกลูกปัด (moniliform)

ลักษณะปีก : ปีกคู่หน้าเป็นแบบแข็ง (Elytra) ปีกมีลักษณะเรียบและมีร่องยาวตาวแนวยาวของปีก ปีกคู่หลังเป็นแบบ membrane ลักษณะบางใส

ลักษณะปาก : แบบกัดกิน (chewing type)

ลักษณะขา : แบบขาเดิน (walking leg)

ลักษณะทั่วไป : ตัวเต็มวัยของด้วงดำลักษณะทั่วไปคล้ายด้วงหนอนนกแต่มีขนาดเล็กกว่า ขนาดของลำตัวอยู่ที่ 5.0 – 7.0 mm. ลำตัวสีดำหรือน้ำตาลเข้มเป็นมัน ตัวเต็มวัยมีส่วนขอบของหัวที่แบ่งตาออกเป็น 2 ส่วนไม่เท่ากัน  บริเวณอก (thorax) มีลักษณะรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมที่บริเวณปลายบานออก

 

ด้วงดำ มีการเจริญเติบโตแบบ complete metamorphosis ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  • ระยะไข่ (egg)  : ใช้เวลาประมาณ 4 – 7วัน
  • ตัวอ่อน (larva) : ตัวหนอนคล้ายหนอนนก มีสีเหลืองอมน้ำตาล
  • ดักแด้ (pupa) : ใช้ระยะเวลา 7 วัน
  • ตัวเต็มวัย (adult) : อาจมีอายุมากกว่า 1 ปี วงจรชีวิตประมาณ 75 วัน

 

แหล่งอาหาร : เมล็ดที่แตกหัก ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช (วงศ์ Gramineae และ Poaceae) และอาหารสัตว์

ลักษณะการทำลาย : ทำลายเมล็ดข้าวโพดบนต้น ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกัดกินเมล็ด เป็นรอยลึกเข้าด้านใน ทำให้เกิดราดำบนฝักข้าวโพด

การแพร่กระจาย : ปัจจุบันแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ในเขตร้อนชื้น

 

วิธีการป้องกันควบคุม

  • กำจัดผลิตผลที่พบแมลงเข้าทำลาย ป้องกันแหล่งแมลงทำลายในผลผลิตใหม่
  • สังเกตแมลงหรือตัวอ่อนหากพบให้ทำการป้องกันกำจัดโดยฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง บริเวณแหล่งเกาะพัก แหล่งเพาะพันธุ์

 

เอกสารอ้างอิง

Geden CJ, Hogsette JA. (2001). Research and extension needs for integrated pest management for arthropods of veterinary importance. Center for Medical, Agricultural, and Veterinary Entomology USDA-ARS Workshop Proceedings, Lincoln, Nebraska. http://www.ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=10139 (21 March 2006)

Lambkin TA. 2001. Investigations into the management of the darkling beetle. Rural Industries Research and Development Corporation, Kingston, Australia. 99 pp

พรทิพย์ วิสารทานนท์, พรรณเพ็ญ ชโยภาส, ใจทิพย์ อุไรชื่น, รังสิมา เก่งการพานิช, กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม, จิราภรณ์ ทองพันธ์, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์, ลักขณา ร่มเย็น, ภาวินี หนูชนะภัย, อัจฉรา เพชรโชติ. (2551). แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด. กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

 

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com