ด้วงเจาะฝักข้าวโพด CORN SAP BEETLE

ด้วงเจาะฝักข้าวโพด CORN SAP BEETLE

 • ชื่อสามัญ: Corn sap beetle                 
 • ชื่อวิทยาศาสตร์:Carpophilusdimidiatus(F.)
 • Family: Nitidulidae
 • Order: Coleoptera

 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

ลักษณะหนวด : แบบกลูกตุ้ม (capitate)

ลักษณะปีก : ปีกคู่หน้าเป็นแบบแข็ง (Elytra) ปีกคู่หน้าสั้นไม่คลุมส่วนท้อง มีสีน้ำตาล มักมีจุดสีเหลืองจางๆ ที่มุมขอบปีก และปลายปีกเป็นแถบสีเหลือง ปีกคู่หลังเป็นแบบ membrane ลักษณะบางใส

ลักษณะปาก : แบบกัดกิน (chewing type)

ลักษณะขา : แบบขาเดิน (walking leg)

ลักษณะทั่วไป : ตัวเต็มวัยของด้วงฝักข้าวโพดมีสีน้ำตาลแดง ขนาดของลำตัวอยู่ที่ 1.6 - 1.8mm บริเวณ scutellum มีสีดำ และปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลสว่าง ด้านข้างของ prosternum มีหลุมลึกกระจายอยู่ทั่ว หนวดและขามีสีเข้ม 

 

ด้วงเจาะฝักข้าวโพด มีการเจริญเติบโตแบบ complete metamorphosis ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • ระยะไข่ (egg)  : ช้เวลา 2-3 วัน ตัวเมียวางไข่ประมาณ 1,000 ฟอง
 • ตัวอ่อน (larva) : มีระยะเวลา 6-14 วัน
 • ดักแด้ (pupa) : มีระยะเวลา 5-11 วัน
 • ตัวเต็มวัย (adult) : อาจมีชีวิตอยู่ได้เป็นปี วงจรชีวิตประมาณ 45 วัน

 

แหล่งอาหาร : ข้าวโพด เมล็ดปาล์ม มะพร้าวแห้ง โกโก้ ข้าว มะม่วงหิมพานต์ มะขามหวาน  เป็นต้น

ลักษณะการทำลาย : ทำลายเมล็ดข้าวโพดบนต้น ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกัดกินเมล็ด เป็นรอยลึกเข้าด้านใน ทำให้เกิดราดำบนฝักข้าวโพด

การแพร่กระจาย : แพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ในเขตร้อน

 

วิธีการป้องกันควบคุม

 • ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป
 • เอาผลิตภัณฑ์ที่ถูกเข้าทำลายไปเผาไฟเพื่อกำจำต้นตอ
 • กำจัดผลิตผลที่พบแมลงเข้าทำลาย ป้องกันแหล่งแมลงทำลายในผลผลิตใหม่
 • ทำการอบแก๊ส Fumigate วัตถุดิบก่อนที่จะนำเข้ามาเก็บไว้ และ Fumigate สินค้าที่รอ Reject เพื่อป้องกัน การแพร่พันธุ์ของแมลงในโรงเก็บ กระจายไปในพื้นที่ใกล้เคียงได้
 • ไม่เก็บวัตถุดิบไว้เป็นเวลานาน เพื่อไม่ไห้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือแหล่งสะสมของแมลงในโรงเก็บ
 • ใช้สถานีฟีโรโมน Pheromone trap เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยและเป็นตัว monitor การระบาดและการแพร่กระจายของแมลง

 

เอกสารอ้างอิง

Lisa Myers, University of Florida. (2019). Sap beetles of Florida.  Accessed on July 27, 2022, from https://entnemdept.ufl.edu/creatures/field/corn/sap_beetles.htm#top

 

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com