ด้วงผลไม้แห้ง Dried fruit beetle

ด้วงผลไม้แห้ง CARPOPHILUS HEMIPTERUS 

 • ชื่อสามัญ: Dried fruit beetle
 • ชื่อวิทยาศาสตร์:Carpophilus hemipterus (L.)  
 • Family: Nitidulidae
 • Order: Coleoptera

 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

ลักษณะหนวด : แบบลูกตุ้ม (capitate)

ลักษณะปีก : ปีกคู่หน้าเป็นแบบแข็ง ( Elytra ) มีสีน้ำตาล มักมีจุดสีเหลืองจางๆ ที่มุมขอบปีก และปลายปีกเป็นแถบสีเหลือง ปีกคู่หลังเป็นแบบ membrane ลักษณะบางใส

ลักษณะปาก : แบบกัดกิน (chewing type)

ลักษณะขา : แบบขาเดิน (walking leg)

ลักษณะทั่วไป : ตัวเต็มวัยของด้วงผลไม้แห้งมีสีน้ำตาลอมดำ ขนาดของลำตัวอยู่ที่ 2.0 – 3.0 mm. ปีกคู่หน้าสั้นไม่คลุมส่วนท้อง ทำให้เห็นปลายท้อง 2-3 ปล้องสุดท้ายชัดเจน หนวดและขามีสีเหลือง 

 

ด้วงผลไม้แห้ง มีการเจริญเติบโตแบบ complete metamorphosis ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • ระยะไข่ (egg) : ตัวเมียวางไข่ประมาณ 1,000 ฟอง มีระยะเวลา 2-3 วัน มีลักษณะเรียวยาวสีขาว
 • ตัวอ่อน (larva) : มีระยะเวลา 13-20 วัน ตัวอ่อนมีสีขาวเหลือง ลำตัวโค้งงอ
 • ดักแด้ (pupa) : มีระยะเวลา 3-7 วัน
 • ตัวเต็มวัย (adult) : มีอายุไขนานเป็นปี วงจรชีวิตประมาณ 45 วัน

 

แหล่งอาหาร : ผลไม้แห้ง เมล็ดปาล์ม มะพร้าวแห้ง โกโก้ ข้าว มะม่วงหิมพานต์ ข้าวโพด และถั่วลิสง

ลักษณะการทำลาย : ด้วงผลไม้แห้งชอบเจาะทำลายผลไม้แห้ง เมล็ดพืช ทำให้เป็นรูหรือเป็นรอย ชอบผลไม้ที่สุกงอมหรือจวนเน่า และเมื่อมีแมลงชนิดนี้เข้าทำลายมักพบเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นด้วย ทำให้เป็นปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรมผลไม้แห้ง  ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยร่วมกันทำลายผลผลิต แต่ระยะหนอนจะทำลายมากกว่า เมล็ดพืชที่ตากแห้งหรือหรือมีความชื้นต่ำจะไม่ถูกทำลายด้วยด้วงชนิดนี้

การแพร่กระจาย : แพร่กระจายอยู่ทั่วโลก

 

วิธีการป้องกันควบคุม

 • ควรทำความสะอาดพื้นอาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดแหล่งอาหารที่ตกอยู่ตามพื้น และแหล่งหลบซ่อนตามซอกมุมต่าง ๆ เช่น ตามมุมของโคนเสา ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
 • ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป
 • ทำการอบแก๊ส Fumigate วัตถุดิบก่อนที่จะนำเข้ามาเก็บไว้ และ Fumigate สินค้าที่รอ Reject เพื่อป้องกัน การแพร่พันธุ์ของแมลงในโรงเก็บ กระจายไปในพื้นที่ใกล้เคียงได้
 • ไม่เก็บวัตถุดิบไว้เป็นเวลานาน เพื่อไม่ไห้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือแหล่งสะสมของแมลงในโรงเก็บ
 • ใช้สถานีฟีโรโมน Pheromone trap เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยและเป็นตัว monitor การระบาดและการแพร่กระจายของแมลง

 

เอกสารอ้างอิง

พรทิพย์ วิสารทานนท์, พรรณเพ็ญ ชโยภาส, ใจทิพย์ อุไรชื่น, รังสิมา เก่งการพานิช, กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม, จิราภรณ์ ทองพันธ์, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์, ลักขณา ร่มเย็น, ภาวินี หนูชนะภัย, อัจฉรา เพชรโชติ. (2551). แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด. กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

......................................................................................

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ