มอดฟันเลื่อย Saw-toothed grain beetle

มอดฟันเลื่อย ORYZAEPHILUS SURINAMENSIS

  • ชื่อสามัญ : Saw-toothed grain beetle
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryzaephilus surinamensis
  • Family : Silvanidae
  • Order : Coleoptera

 

ลักษณะ

เป็นแมลงปีกแข็งลำตัวแบนเรียวยาว ขนาด 2.5 – 3.5 มม. สีน้ำตาลดำ หนวดสั้นแบบกระบอง ด้านข้างของอกปล้องแรกทั้ง 2 ด้านมีรอยหยักเหมือนซี่ฟัน 6 ซี่ และมีสีสันเป็นแนวยาว 3 แถว ปีกคู่หน้ายาวปกคลุมถึงท้อง ลักษณะที่ใช้แยกความแตกต่างกับมอดฟันเลื่อยอีกชนิดหนึ่งคือ แมลงชนิดนี้มีตารวมเล็กบริเวณด้านข้างหัวทางด้านหลังตารวม (temple) มีบริเวณกว้าง

 

ชีวประวัติ

ตัวเมียวางไข่บนอาหาร 6 – 10 ฟองต่อวันและสามารถวางไข่ได้สูงสุดถึง 375 ฟอง ระยะไข่ 3 – 5 วัน ตัวหนอนลอกคราบ 2 -4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม อาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 30 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันท์ 70 – 90 % การเข้าทำลายมักจะทำลายหลังจากที่แมลงชนิดอื่นๆ เข้าทำลายผลผลิตการเกษตรชนิดนั้นๆ แล้วทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยกัดกินเมล็ดธัญพืชและจะเข้าไปกัดกินบริเวณส่วนเจริญเติบโตของเมล็ดพืช ทำให้เมล็ดสูญเสียความงอกและคุณค่าทางอาหาร การป้องกันกำจัด โดยทำการอบด้วยก๊าซก่อนทำการเก็บ และเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำ

 

วิธีการป้องกันควบคุม

  • ควรทำความสะอาดพื้นอาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดแหล่งอาหารที่ตกอยู่ตามพื้น และแหล่งหลบซ่อนตามซอกมุมต่าง ๆ เช่น ตามมุมของโคนเสา ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
  • ลดความชื้นในเมล็ดพืช ก่อนนำเข้าเก็บรักษา
  • ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป
  • ทำการอบแก๊ส Fumigate วัตถุดิบก่อนที่จะนำเข้ามาเก็บไว้ และ Fumigate สินค้าที่รอ Reject เพื่อป้องกัน การแพร่พันธุ์ของแมลงในโรงเก็บ กระจายไปในพื้นที่ใกล้เคียงได้
  • ไม่เก็บวัตถุดิบไว้เป็นเวลานาน เพื่อไม่ไห้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือแหล่งสะสมของแมลงในโรงเก็บ
  • ใช้สถานีฟีโรโมน Pheromone trap เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยและเป็นตัว monitor การระบาดและการแพร่กระจายของแมลง

 

เอกสารอ้างอิง

พรทิพย์ วิสารทานนท์, พรรณเพ็ญ ชโยภาส, ใจทิพย์ อุไรชื่น, รังสิมา เก่งการพานิช, กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม, จิราภรณ์ ทองพันธ์, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์, ลักขณา ร่มเย็น, ภาวินี หนูชนะภัย, อัจฉรา เพชรโชติ. (2551). แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด. กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

......................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ