รีพอร์ทใน GMP plus ระบบกำจัดแมลง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

เอกสารในระบบ “จีเอ็มพี พลัส”

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 : เอกสารบันทึกในหมวดบริการ

เซอร์วิส รีพอร์ท (F-W/I-QP.09-SV.-001/1)

แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลการให้บริการ แบบโดยรวมแบ่งออกได้เป็น 2 หมวดใหญ่ ได้แก่

  • หมวดที่ 1 ประเภทการให้บริการ ซึ่งจะรายงานเกี่ยวกับ สัตว์ที่ควบคุม , ประเภทการให้บริการ , การปฏิบัติงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน
  • หมวดที่ 2 สารเคมีที่ใช้ จะรายงานเกี่ยวกับ สารเคมีที่ใช้ นอกจากหัวข้อขั้นต้นในรายงานยังชี้แจงคำแนะนำสำหรับลูกค้า , เวลาเริ่มการปฏิบัติงาน , เวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน รวมไปถึงรายชื่อพนักงานผู้ให้บริการ

หมายเหตุ เอกสารดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อลูกค้าลงชื่อในผู้ตรวจสอบ และตรวจรับผลการให้บริการ

แบบฟอร์มบันทึกการให้บริการ (F-W/I-QP.09-GMP PLUS-001)

แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลง เจ้าหน้าที่ของ สหยูนิคอร์กรุ๊ป จะทำการตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงก่อนดำเนินการพ่นสารเคมี ในเอกสารบันทึกดังกล่าวจะรายงานถึง วันที่ตรวจพบ , สถานที่ตรวจสอบ , ผลการสำรวจ , วิธีการแก้ปัญหา พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขทันที

แบบฟอร์มรายงานการให้บริการ (F-W/I-QP.09-GMP PLUS-002)

แบบฟอร์มบันทึกการให้บริการอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ของ สหยูนิคอร์กรุ๊ป จะบันทึกเจาะจงเป็นพื้นที่แต่ละพื้นที่ถึงสิ่งที่ได้ให้บริการ เช่น พ่นเคมีน้ำ , หยอดเจล , อบเคมี หรือวางกับดัก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับชนิดของแมลง และสัตว์พาหะที่ทำการควบคุม การให้บริการดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับลักษณะความพร้อมของพื้นที่เป็นสำคัญ

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเหยื่อกำจัดหนู (ชั้นใน / ชั้นนอก) (F-W/I-QP.09-GMP PLUS-003)

แบบฟอร์มนี้ใช้บันทึกการตรวจสอบสถานีเหยื่อกำจัดหนูที่วางไว้โดยรอบอาคาร เจ้าหน้าที่ของ สหยูนิคอร์กรุ๊ป จะบันทึกข้อมูลแสดงหมายเลขสถานี , สถานที่ (พื้นที่ติดตั้ง) , ผลการตรวจสอบ, จำนวนเหยื่อกิน(ก้อน) และจำนวนเหยื่อเติม(ก้อน)ในเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว จะมีการเปลี่ยนเหยื่อทันทีเดือนละ 1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ 

แบบฟอร์มสำรวจการกำจัดหนูด้วยกระดานกาว (F-W/I-QP.09-GMP PLUS-003/3)

แบบฟอร์มนี้ใช้บันทึกการตรวจสอบกับดักกระดานกาว เจ้าหน้าที่ของ สหยูนิคอร์กรุ๊ป จะบันทึกข้อมูลแสดงถึงหมายเลขจุดวาง , ตำแหน่งที่วาง , สภาพโดยทั่วไป , วันที่วาง , ชนิดเหยื่อ , จำนวนถาด และผลการสำรวจ

แบบฟอร์มปริมาณการใช้สารเคมี (F-W/I-QP.09-GMP PLUS-004)

แบบฟอร์มนี้ใช้บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีที่ใช้ในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ของ สหยูนิคอร์ กรุ๊ป จะรายงานแบ่งแยกออกเป็นสารเคมีแต่ละชนิด แจ้งถึง ปริมาณที่ใช้ , อัตราส่วนผสม , เทียบกับการใช้ครั้งก่อน และวิธีปฏิบัติ

แบบฟอร์มบันทึกการแก้ไขปัญหาของลูกค้า (F-W/I-QP.09-GMP PLUS-005)

แบบฟอร์มนี้ใช้บันทึกสภาพการณ์ที่ไม่ดีของสถานที่ที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เจ้าหน้าที่ของ สหยูนิคอร์กรุ๊ป จะให้คำแนะนำ เพื่อให้ลูกค้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำนั้น

 

ประเภทที่ 2 : เอกสารบันทึกในการตรวจติดตาม (โดยนักกีฏวิทยา)

แบบฟอร์มรายงานการควบคุมสัตว์รบกวนและสัตว์กัดแทะ ติดตามเบื้องต้น (F-W/I-QP.09-QC-001)

แบบฟอร์มนี้ใช้บันทึกผลการควบคุมป้องกัน เจ้าหน้าที่ของ สหยูนิคอร์กรุ๊ป จะดำเนินการบันทึกข้อมูลการตรวจโดยการเปรียบเทียบระหว่างการตายของแมลง หรือสัตว์รบกวน กับแมลง หรือสัตว์รบกวนที่มีชีวิตขณะทำการตรวจ เพื่อวิเคราะห์การระบาด และการสร้างความต้านทานสารเคมีของแมลง

แบบฟอร์มการตรวจติดตาม (F-W/I-QP.09-QC-002 )

แบบฟอร์มนี้ใช้บันทึกผลการวิเคราะห์การตรวจติดตามเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ของ สหยูนิคอร์กรุ๊ป จะดำเนินการบันทึกผลวิเคราะห์ โดยระบุถึงอัตราการระบาด , ลักษณะของปัญหา พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไข และจะเข้าดำเนินการแก้ไขตามแผนที่กำหนดเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันที่ดี

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ