ด้วงอิฐ ชีววิทยา

ด้วงอิฐ (Khapra Beetle)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Trogoderma granarium

ลักษณะทางกายภาพ

  • ตัวเต็มวัยยาว 2-3 มิลลิเมตร
  • มีสีน้ำตาลเข้ม และมีลายสีน้ำตาลอ่อนบนปีก
  • มีรูปทรงรี

วงจรชีวิต

  • ตัวเมียสามารถวางได้ถึง 35 ฟอง
  • มีวงจรชีวิตประมาณ 1 เดือน

พฤติกรรม

  • ตัวอ่อนจะทำให้เกิดความเสียหายมากที่สุดในผลิตภัณฑ์ที่ต้องจัดเก็บ โดยการสลัดผิวหนังและกินเนื้อผลิตภัณฑ์
  • สามารถอยู่รอดได้ถึง 9 เดือน โดยไม่กินอาหาร
  • พบการรังควานบ่อยในเมล็ดพืช ข้าว และเมล็ดถั่ว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ