ด้วงหนอนนก Yellow mealworm beetle

ด้วงหนอนนก YELLOW MEALWORM BEETLE

  • ชื่อสามัญ : Yellow mealworm beetle
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tenebrio molitor
  • Family : Tenebrionidae
  • Order : Coleoptera

 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

ลักษณะหนวด : แบบกลูกปัด(moniliform)

ลักษณะปีก : ปีกคู่หน้าเป็นแบบแข็ง (Elytra) มีลักษณะเรียบและมีร่องยาวตาวแนวยาวของปีก ปีกคู่หลังเป็นแบบ membrane ลักษณะบางใส

ลักษณะปาก : แบบกัดกิน (chewing type)

ลักษณะขา : แบบขาเดิน (walking leg)

ลักษณะทั่วไป : ตัวเต็มวัยของด้วงหนอนนกลักษณะคล้ายด้วงดำ แต่มีขนาดใหญ่กว่า ขนาดของลำตัวอยู่ที่ 12.0 – 16.0 mm. ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวแบน บริเวณอก(thorax) มีลักษณะเรียบขอบไม่มีหยัก  แมลงชนิดนี้เป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแมลงศัตรูผลิตผลทางการเกษตร

 

ด้วงหนอนนก มีการเจริญเติบโตแบบ complete metamorphosis ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  • ระยะไข่ (egg) : มีระยะเวลา 7 วัน ตัวเมียวางไข่ประมาณ 500 ฟอง ไข่มีลักษณะเรียวยาวสีขาวรี
  • ตัวอ่อน (larva) : มีระยะเวลา 90 วัน ตัวอ่อนมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก มีสีเหลืองอมน้ำตาล
  • ดักแด้ (pupa) : มีระยะเวลา 7 วัน
  • ตัวเต็มวัย (adult) : มีอายุไขเฉลี่ย 3 เดือน

 

แหล่งอาหาร : เมล็ดแตก ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช อาหารสัตว์ รำ แป้ง และซากแมลง เป็นต้น

ลักษณะการทำลาย : ชอบทำลายเมล็ดแตก ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช และซากแมลงที่ตาย ด้วงนอนนกโดยธรรมชาติเป็นแมลงที่ชอบกินของเน่าเสีย เช่น เมล็ดพืชหรือแป้งที่สกปรกมีราขึ้น นอกจากนี้ยังกิน รำ ขนมปัง โดยอาศัยกัดกินในที่มืดและอับชื้น

การแพร่กระจาย : พบมากในเขตอบอุ่นและมีความทนทานต่ออากาศหนาว

 

วิธีการป้องกันควบคุม

  • กำจัดผลิตผลที่พบแมลงเข้าทำลาย ป้องกันแหล่งแมลงทำลายในผลผลิตใหม่
  • สังเกตแมลงหรือตัวอ่อนหากพบให้ทำการป้องกันกำจัดโดยฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง บริเวณแหล่งเกาะพัก แหล่งเพาะพันธุ์

 

เอกสารอ้างอิง

พรทิพย์ วิสารทานนท์, พรรณเพ็ญ ชโยภาส, ใจทิพย์ อุไรชื่น, รังสิมา เก่งการพานิช, กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม, จิราภรณ์ ทองพันธ์, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์, ลักขณา ร่มเย็น, ภาวินี หนูชนะภัย, อัจฉรา เพชรโชติ. (2551). แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด. กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

......................................................................................

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ