มดน้ำผึ้ง ชีววิทยา

มดน้ำผึ้ง (Crazy Ant)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Paratrechina longicornis

ลักษณะทางกายภาพ

  • มีสีน้ำตาลเข้ม
  • ขนาดยาว 2.5 – 3.3 มม.
  • มี 6 ขา
  • หนวดมี 12 ปล้องและไม่มีติ่งที่ปลายหนวด

วงจรชีวิต

  • มีมดราชินีหลายตัวในหนึ่งอาณาจักร
  • ในอาณาจักรมีประชากรจำนวนมาก
  • ช่วงเย็นในวันที่อากาศชื้นและอบอุ่น มดตัวผู้จำนวนมากจะออกมารวมตัวกันอยู่นอกรังอย่างหนาแน่น

พฤติกรรม

  • การทำรัง – ทำรังในสถานที่หลายรูปแบบ ทั้งในที่แห้งและที่ชื้น
  • การกินอาหาร – กินทั้งพืช สัตว์ เมล็ดพืช สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ตายแล้ว สารคัดหลั่งจากพืช ผลไม้ และเศษขยะจากครัวเรือน
  • สามารถรุกรานที่อยู่อาศัยและเอาชนะมดสายพันธุ์อื่นได้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ