บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

บรรยายกาศการฝึกอบรมในหลักสูตร
"การจัดการแมลงและสัตว์พาหะในระบบ IPM (Integrated Pest Management) สำหรับธุรกิจร้านอาหาร"
บรรยายโดย : ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์