บริษัท ไทยคาเมดะ จำกัด

บรรยายกาศการฝึกอบรมในหลักสูตร
"การจัดการแมลงและสัตว์พาหะในระบบ IPM (Integrated Pest Management) และ Targeting Zero Pest สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร"
บรรยายโดย อาจารย์สาวิตรี จันทร์พิทักษ์