บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดักส์ จำกัด รุ่น 3

Unicor Training Course
บรรยายกาศการฝึกอบรมในหลักสูตร
"การจัดการแมลงและสัตว์พาหะในระบบ IPM (Integrated Pest Management) และ Targeting Zero Pest สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร"
บรรยายโดย
ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์