ปลวกไม้แห้ง DRY-WOOD TERMITES: GLYPTOTERMES SP.

ปลวกไม้แห้ง Dry-wood termites:Glyptotermes sp.

ชื่อสามัญ: Dry-wood termites

ชื่อวิทยาศาสตร์:Glyptotermes sp.

Family:Kalotermitidae

Order:Isoptera

 

ลักษณะรูปร่าง

รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีสีน้ำตาลเข้ม ส่วนท้ายมีสีค่อนข้างจาง กรามมีลักษณะเป็นหยัก มีขนาดความยาวของลำตัวประมาณ7.03-8.09 มิลลิเมตร ส่วนอกไม่มีลักษณะเป็นอาน ลักษณะหนวดเป็นแบบลูกปัด (moniliform) มีทั้งหมด 13 ปล้อง ลักษณะของปากเป็นแบบกัดกิน  (chewing  type)  ลักษณะของขาเป็นแบบขาเดิน (walking leg)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ