ปลวก TERMITE: MACROTERMES GILVUS

ปลวก Termite:Macrotermes gilvus

ชื่อสามัญ: Termite

ชื่อวิทยาศาสตร์:Macrotermes gilvus

Family:Termitidae

Order:Isoptera

 

ลักษณะรูปร่าง

ปลวกในสกุลนี้มีวรรณะทหารสองขนาด รูปร่างส่วนหัวของปลวกทหารขนาดใหญ่ (major soldier) มีลักษณะค่อนข้างสี่เหลี่ยม ส่วนหน้าแคบกว่าส่วนท้าย สีน้ำตาลแดงหรือสีดำ ขนาดความยาวของ หัว(Head)วัดถึงฐานกราม(mandible) 3.24-4.9 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 2.36 – 4.0 มิลลิเมตร กรามยาว 1.42 – 2.52 มิลลิเมตร ส่วนปลวกทหารขนาดเล็ก (minor solder) มีความยาวของหัววัดถึงฐานกราม  1.82 – 2.28 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 1.50 – 1.97 มิลลิเมตร กรามยาว 1.14 – 1.50 มิลลิเมตรบริเวณอก (pronotum) ไม่มีลักษณะเป็นอานม้า ลักษณะหนวดเป็นแบบลูกปัด (moniliform)  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ