ปลวก TERMITE: MICROCEROTERMES SPP.

ปลวก Termite:Microcerotermes spp.

ชื่อสามัญ: Termite

ชื่อวิทยาศาสตร์:Microcerotermes spp.

Family:Termitidae

Order:Isoptera

 

ลักษณะรูปร่าง

รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีน้ำตาลความยาวของลำตัวประมาณ 3.15-7.75 mm. มีความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.43 – 1.75 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 0.91 – 1.10 mm. กรามยาว 1.06 – 1.20 mm. รูปร่างคล้ายเคียว ด้านในกรามทั้งสองด้านมีลักษณะเป็นฟันเลื่อย อกไม่มีลักษณะเป็นอานม้า ลักษณะหนวดเป็นแบบลูกปัด (moniliform)  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ