ปลวก TERMITE: COPTOTERMES GESTROI

ปลวก Termite:Coptotermes gestroi

ชื่อสามัญ: Termite

ชื่อวิทยาศาสตร์:Coptotermes gestroi

Family:Rhinotermitidae

Order:Isoptera

 

ลักษณะรูปร่าง

การแยกลักษณะรูปร่างของปลวกจะใช้ปลวกทหารเป็นตัวจำแนกว่าเป็นปลวกชนิดใด ซึ่งปลวกCoptotermes gestroi  เป็นปลวกใต้ดิน รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารเป็นรูปไข่ สีเหลืองทอง มีความยาวของหัววัดถึงฐานกรามประมาณ 1.40 – 1.51 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 1.15 – 1.24 mm.  กราม (mandibles)ยาวประมาณ  0.82 – 0.93 mm.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ