ข่าวสารการฝึกอบรม

หลักสูตรการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในอุตสาหกรรมอาหารตามมาตรฐาน GMP

Pest Management in Food Industry

โดย สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-17.00น.
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น