ธุรกิจรับกำจัดปลวก เบื้องหลังของอุตสาหกรรมผลิตอาหารเพื่อการส่งออกของไทย

ธุรกิจรับกำจัดปลวก เบื้องหลังของอุตสาหกรรมผลิตอาหารเพื่อการส่งออกของไทย

ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการป้องกัน กำจัดแมลงและศัตรูพาหะนำโรค หรือหากจะเรียกสั้น ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าธุรกิจรับกำจัดปลวกนั้น นับวันจะเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารเพื่อการส่งออกของไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะการผลิตอาหารเพื่อการส่งออกนั้นขยายตัวมากขึ้น การคุมเข้มเรื่องมาตรฐานการผลิต และระบบคุณภาพการผลิตจึงยิ่งต้องเข้มข้นขึ้นตาม เพื่อให้การผลิตอาหารเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคนั้นเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดนั่นเอง

ธุรกิจกำจัดปลวกสำคัญกับอุตสาหกรรมผลิตอาหารอย่างไร

ธุรกิจประเภทรับกำจัดปลวกนั้น ความจริงแล้วไม่ได้ดูแลป้องกันแก้ไขปัญหาแค่เรื่องปลวก แต่ยังดูแลครอบคลุมไปถึงการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคต่าง ๆ ด้วย โดยปกติแล้วโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารทุกแห่งนั้นจะต้องปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพการผลิต (GMP) อยู่แล้ว และยิ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วยแล้วก็จะต้องผ่านมาตรฐานที่สูงกว่า GMP ขึ้นไปอย่างมาตรฐาน BRC ด้วย ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบการผลิตอาหารจะต้องมีการควบคุมเรื่องของกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคต่าง ๆ อย่างเข้มงวด แต่ถึงแม้จะมีการดูแลควบคุมเรื่องของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ความสะอาดอย่างไร หากการควบคุมแลนั้นไม่มีมาตรฐานที่ดี ก็มีโอกาสไม่น้อยที่จะมี มด แมลง ปลวก หรือสัตว์พาหะนำเชื้อโรคต่าง ๆ ลงไปปนเปื้อนในอาหารได้ เรื่องนี้หากเกิดขึ้นก็จะกระทบกับความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้า และกระทบถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วย

ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการรับกำจัดปลวกนั้น เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรง จึงนับเป็นธุรกิจที่เข้ามาตอบโจทย์ปัญหาของผู้ประกอบการผลิตอาหารได้เป็นอย่างดี

ส่งออกอาหารยุคใหม่ต้องมั่นใจว่าไร้การปนเปื้อน

ภายใต้การแข่งขันในยุค 4.0 นี้ สินค้าส่งออกจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหาร กระบวนการทุกขั้นตอนในการผลิตอาหารจะต้องสะอาดปลอดภัยไร้การปนเปื้อนจริง ๆ ฉะนั้น การให้ความสนใจในเรื่องการควบคุมดูแลเรื่องแมลงและสัตว์พาหะนำโรคต่าง ๆ จึงเป็นประเด็นสำคัญแรก ๆ ที่ผู้ผลิตอาหารต้องใส่ใจ ในความเป็นจริงแล้วการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดซับซ้อน จึงเป็นเรื่องยากมากที่ผู้ประกอบการผลิตอาหารจะสามารถดูแลแก้ไขเองได้อย่างทั่วถึง ปัญหานี้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ จึงขอแนะนำว่า เรื่องการกำจัดมดแมลง การกำจัดปลวกและสัตว์พาหะต่าง ๆ นั้นควรมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาช่วยจัดการให้จะดีที่สุด เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลา ลดภาระด้านแรงงาน จัดการเรื่องการสะอาดและการปนเปื้อนอย่างได้ผล ช่วยให้กระบวนการผลิตเดินหน้าเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ติดขัด สามารถผลิตอาหารได้อย่างมั่นใจว่าจะเป็นอาหารคุณภาพที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 100%

บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคในโรงงานอย่างเป็นระบบ เป็นหนึ่งบริษัทที่ดำเนินงานด้านนี้มายาวนาน ด้วยการให้บริการด้านการจัดการควบคุมดูแลเรื่องแมลงและสัตว์พาหะนำโรคต่าง ๆ รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการดูแลจัดการด้วยตัวเอง ซึ่งก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในการส่งออกอาหารของไทย จึงกล่าวได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจประเภทรับกำจัดปลวกนั้น นับเป็นหนึ่งเบื้องหลังสำคัญที่ทำให้การผลิตอาหารเพื่อการส่งออกของไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลมากขึ้น และเป็นอาหาร “Safe Food Safe Life” ปลอดภัยไร้การปนเปื้อนดีต่อผู้บริโภคทุกคนได้อย่างแท้จริง