สายพันธุ์ปลวก

ปลวก TERMITE

เป็นแมลงที่มีความสําคัญในแง่เศรษฐกิจมาก มีทั้งคุณและโทษ ในแง่ประโยชน์ ปลวกจัดเป็น ส่วนหนึ่งของสังคมป่าไม้ ที่สําคัญมากเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทําลายในระบบนิเวศโทษของปลวกนั้นเกิดขึ้น เพราะว่าปลวกเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสเป็นอาหารหลักในการดํารงชีวิต และเซลลูโลสนั้นเป็น ส่วนประกอบที่สําคัญของเนื้อไม่ดังนั้นเราจึงพบปลวกเข้าทําลายความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่ไม้หรือ โครงสร้างไม้ภายในอาคารบ้านเรือน รวมถึงวัสดุข้าวของ เครื่องเรือน เครื่องใช้ต่างๆ ที่ทํามาจากไม้และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ

ในประเทศไทยมีปลวกแพร่กระจายอยู่กว่าหนึ่งร้อยห้าสิบชนิด แต่มีเพียงสิบกว่าชนิดเท่านั้น ที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่นํามาใช้ประโยชน์ปลวกใต้ดินจัดเป็นปลวกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน คิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท การเข้าทําลายของปลวก ชนิดนี้เริ่มขึ้นจากปลวกที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดินทําท่อทางเดินดิน ทะลุขึ้นมาตามรอยแตกแยกของพื้นคอนกรีต หรือรอยต่อเชื่อมระหว่างผนัง เสา หรือคานคอดิน เพื่อเข้าไปทําลายโครงสร้างไม้ต่างๆภายในอาคาร เช่น เสา และคานไม้พื้นปาร์เก้ คร้าวเพดาน คร้าวฝา ไม้วงกบ ประตูและหน้าต่าง เป็นต้น

ในการดํารงชีวิตของปลวกใต้ดิน นอกจากอาหารแล้ว ความชื้นเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตของ ปลวกอีกประการหนึ่ง ข้อมูลทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลวกนี้ช่วยให้สามารถวางแผนและวาง แนวทางในกาควบคุมปลวกประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการหลายวิธีเช่น การทําให้พื้นดิน ภายในอาคารเป็นพิษ การทําแนวป้องกันใต้อาคารที่ปลวกใต้ดินไม่สามารถเจาะผ่านได้ หรือการทําให้เนื้อไม้ เป็นพิษปลวกใช้เป็นอาหารไม่ได้การดําเนินการมีทั้งการใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี