ด้วงหนัง Hide beetle

ด้วงหนัง DERMESTES MACULATUS 

 • ชื่อสามัญ : Hide beetle
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dermestes maculatus (Degeer)
 • Family : Dermestidae
 • Order : Coleoptera

 

ลักษณะ

ลำตัวใหญ่รูปไข่ขนาด 6 – 10 มม. สีน้ำตาลดำปกคลุมด้วยขน ขอบด้านข้างของสันหลังอกปล้องแรกมีสีขาว ด้านใต้ท้องปกคุมด้วยขนสีขาว และมีแต้มขนสีดำทางด้านข้างและส่วนปลายท้อง หนวดมี 11 ปล้อง ปลายหนวด 3 ปล้องมีขนาดใหญ่ชัดเจน หนวดแบบกระบอง ปีกคู่หน้าคลุมส่วนท้อง ส่วนปลายสุดด้านในของปีกคู่หน้าแต่ละข้างจะมีลักษณะเป็นหนามแหลม หนอนลำตัวสีดำ และมีขนปกคลุม

ชีวประวัติ

หลังจากผสมพันธุ์แล้วภายใน 12 – 40 ชั่วโมง ตัวเมียจะวางไข่ อุณหภูมิและความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาและเติบโตของตัวหนอน ตัวหนอนมีพฤติกรรม cannibalism และกัดกินดักแด้ของตัวมัน ความชื้นสัมพันท์ไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของดักแด้ ที่อุณหภูมิ 30 ระยะดักแด้ประมาณ 6 วัน ที่สภาวะเหมาะสม วงจรชีวิต 30 วัน การแพร่กระจายและการเข้าทำลาย ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะกัดกินผลิตผลทางการเกาตรโยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลาแห้ง (ปลาน้ำจืด)

 

วิธีการป้องกันควบคุม

 • ไม่นำผลิตภัณฑ์ที่พบแมลงเข้าทำลายเก็บรวมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลาแห้ง การรักษาความสะอาดโรงเก็บ อุปกรณ์ จำเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่จะทำการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร ต้องทำความสะอาดพื้นและส่วนต่าง ๆ ของโรงเก็บ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของแมลง และควรดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา
 • แมลงมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นง่าย สามารถใช้การเก็บแยกไปทำลายได้
 • ใช้ภาชนะที่ปิดได้สนิทเก็บผลิตผลทางการเกษตรป้องกันแมลงเข้าทำลายภายหลัง
 • รมด้วยก๊าซโอโซนความเข้มข้น 60 ppm นาน 32 ชั่วโมง สามารถฆ่าตัวเต็มวัยของด้วงหนังที่ทำลายปลาสวายแห้งรมควันได้ 100% แต่เนื้อปลามีสีซีดลงเล็กน้อย และยังมีกลิ่นของก๊าซ

 

เอกสารอ้างอิง

พรทิพย์ วิสารทานนท์, พรรณเพ็ญ ชโยภาส, ใจทิพย์ อุไรชื่น, รังสิมา เก่งการพานิช, กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม, จิราภรณ์ ทองพันธ์, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์, ลักขณา ร่มเย็น, ภาวินี หนูชนะภัย, อัจฉรา เพชรโชติ. (2551). แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด. กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

......................................................................................

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • มอดยาสูบ.jpg
  มอดยาสูบ LASIODERMA ชื่อสามัญ :Cigarette Beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ :Lasioderma serricorne Family : Anobiidae Order : Coleoptera ลักษณะ ตัวเต็มวัยของมอดยาสูบมีลักษณะทรงกลมรูปไข่ ขนาด...

 • มอดแป้ง.jpg
  มอดแป้ง TRIBOLIUM CASTANEUM ชื่อสามัญ :Red flour beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ :Tribolium castaneum (Herbst) Family : Tenebrionidae Order : Coleoptera ลักษณะ เป็นแมลงปีกแข้ง ลำตัวรูปร่...

 • มอดฟันเลื่อย.jpg
  มอดฟันเลื่อย ORYZAEPHILUS SURINAMENSIS ชื่อสามัญ :Saw-toothed grain beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ :Oryzaephilus surinamensis Family : Silvanidae Order : Coleoptera ลักษณะ เป็นแมลงปีกแข...

 • มอดข้าวเปลือก.jpg
  มอดข้าวเปลือก RHYZOPERTHA DOMINICA ชื่อสามัญ :Lesser grain borer ชื่อวิทยาศาสตร์ :Rhyzopertha dominica (F.) Family : Silvanidae Order : Coleoptera วงจรชีวิต : มีการเปลี่ยนแปลงร...

 • มอดสมุนไพร.jpg
  มอดสมุนไพร STEGOBIUM PANICEUM ชื่อสามัญ :Drugstore beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ :Stegobium paniceum (L.) Family : Anobiidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลักษณะหน...

 • มอดหนวดยาว.jpg
  มอดหนวดยาว CRYPTOLESTER PUSILLUS ชื่อสามัญ:Flat grain beetle ชื่อวิทยาศาสตร์:Cryptolestes pusillus Family: Laemophloeidae Order: Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลักษณ...

 • มอดขี้ขุย.jpg
  มอดขี้ขุยLYCTOXYLON DENTATUM ชื่อสามัญ :Powderpost beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ :Lyctoxylon dentatum Family : Bostrichidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลักษณะหนว...

 • booklice.jpg
  เหาหนังสือ BOOKLICE ชื่อสามัญ :Booklice ชื่อวิทยาศาสตร์ :Liposcelis spp. Family : Liposcelidae Order : Psocoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลักษณะหนวด : แบบเส้นด้าย (filif...

 • ด้วงผลไม้แห้ง.jpg
  ด้วงผลไม้แห้ง CARPOPHILUS HEMIPTERUS ชื่อสามัญ: Dried fruit beetle ชื่อวิทยาศาสตร์:Carpophilus hemipterus (L.) Family: Nitidulidae Order: Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวว...

 • ด้วงอิฐ.jpg
  ด้วงอิฐ KHAPRA BEETLE ชื่อสามัญ :Khapra beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ :Trogoderma granarium Family : Dermestidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลักษณะหนวด : แบบกระบ...

 • ด้วงขาแดง.jpg
  ด้วงขาแดง NECROBIA RUFIPES ชื่อสามัญ : Red-legged ham beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Necrobia rufipes (De Geer) Family : Cleridae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ล...

 • ด้วงข้าวสาลี.jpg
  ด้วงงวงข้าวสาลี SITOPHILUS GRANARIUS ชื่อสามัญ : Granary weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ :Sitophilus granarius Family : Curculionidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ล...

 • Rice Weevil.jpg
  ด้วงงวงข้าว SITOPHILUS ORYZAE ชื่อสามัญ : Rice weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ :Sitophilus oryzae (Linnaeus) Family : Curculionidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลัก...

 • Yellow Mealworm Beetle.jpg
  ด้วงหนอนนก YELLOW MEALWORM BEETLE ชื่อสามัญ :Yellow mealworm beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ :Tenebrio molitor Family : Tenebrionidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ล...

 • ด้วงกาแฟ.jpg
  ด้วงกาแฟCOFFEE BEAN WEEVIL Araecerus fasciculatus(De Geer) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลักษณะหนวด : แบบลูกตุ้ม (Capitate) ปลายหนวด 3 ปล้องมีขนาดขยายใหญ่กว่าปล้องอื่น ๆ ลักษณะป...

 • ด้วงขาโต.jpg
  ด้วงขาโตTAMARIND SEED BEETLE ชื่อสามัญ : Tamarind seed beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caryedon serratus(Olivier) Family : Bruchidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ...

 • ด้วงคาเดล.jpg
  ด้วงคาเดลCADELLE BEETLE ชื่อสามัญ: Cadelle beetle ชื่อวิทยาศาสตร์: Tenebroides mauritanicus(Linnaeus) Family: Trogossitidae Order: Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลัก...

 • ด้วงข้าวโพด.jpg
  ด้วงงวงข้าวโพดMAIZE WEEVIL ชื่อสามัญ : Maize weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ :Sitophilus zeamais (Motschulsky) Family : Curculionidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ...

 • ด้วงงวง มันเทศ.jpg
  ด้วงงวงมันเทศSWEET POTATO WEEVIL ชื่อสามัญ: Sweet potato weevil ชื่อวิทยาศาสตร์:Cylas formicarius(Fabricius) Family: Brentidae Order: Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ...

 • ด้วงเจาะฝักข้าวโพด.jpg
  ด้วงเจาะฝักข้าวโพดCORN SAP BEETLE ชื่อสามัญ: Corn sap beetle ชื่อวิทยาศาสตร์:Carpophilusdimidiatus(F.) Family: Nitidulidae Order: Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลัก...

 • ด้วงดำ-ด้วงขี้ไก่.jpg
  ด้วงดำ,ด้วงขี้ไก่LESSER MEALWORN ชื่อสามัญ : Lesser mealworm ชื่อวิทยาศาสตร์ :Alphitobius diaperinus (Panzer) Family : Nitidulidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีว...

 • ด้วงถั่วเขียว.jpg
  ด้วงถั่วเขียวCOWPEA WEEVIL ชื่อสามัญ : Cowpea weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ :Callosobruchus maculatus(Fabricius) Family : Chrysomelidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิท...

 • ด้วง ถั่วแดง BEAN WEEVIL.jpg
  ด้วงถั่วแดงBEAN WEEVIL ชื่อสามัญ : Bean weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ :Acanthoscelides obtectus (Say) Family : Chrysomelidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลักษณะหน...

 • ด้วง ถั่วเหลือง SOUTHERN COWPEA WEEVIL.jpg
  ด้วงถั่วเหลืองSOUTHERN COWPEA WEEVIL ชื่อสามัญ : Southern cowpea weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ :Callosobruchus chinensis (L.) Family : Chrysomelidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐาน...

 • ด้วงพรม CARPET BEETLE.jpg
  ด้วงพรมCARPET BEETLE ชื่อสามัญ : Carpet beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ :Attagenus fasciatus Family : Dermestidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลักษณะหนวด : แบบกลูก...

 • ด้วงพรม สีดำ BLACK CARPET BEETLE.jpg
  ด้วงพรมสีดำBLACK CARPET BEETLE ชื่อสามัญ :Black carpet beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ :Attagenus unicolor Family : Dermestidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลักษณะ...

 • ด้วงหลินจือ LING ZHI BEETLE.jpg
  ด้วงหลินจือLING ZHI BEETLE ชื่อสามัญ :LING ZHI beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ :Platydema waterhousei Gelbien Family : Tenebrionidae Order : Coleoptera ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา ลั...