ข้อมูลด้านชีววิทยาแมลง และสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ

ข้อมูลด้านชีววิทยาแมลง และสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค คือ ความรู้ด้านชีววิทยาแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ควบคู่กับความรู้ด้านการควบคุม จึงเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการ และผู้ว่าจ้างควรทราบ เพื่อที่จะนำความรู้ในด้านชีววิทยา มาปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ไม่เหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัย รวมไปถึงแหล่งหลบซ่อนผสมพันธุ์ และแหล่งอาหาร ด้วยเหตุนี้ บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด จึงได้รวบรวมข้อมูลด้านชีวิวทยาแมลงและสัตว์พาหะนำโรคไว้ในรูปแบบ "ห้องสมุดแมลง" โดยหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ และผู้ว่าจ้างได้ใช้ประโยชน์ ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

 

ปลวกดินหุน ปลวก
ปลวกท้องเหลือง ปลวก
ปลวกนาสุติเทอร์เมส ปลวก
จิ้งจกบ้านหางแบน
จิ้งจกบ้าน หางเรียบ
จิ้งจกบ้าน หางหนาม

OUR CUSTOMER