ข้อมูลด้านชีววิทยาแมลง และสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ

ข้อมูลด้านชีววิทยาแมลง และสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค คือ ความรู้ด้านชีววิทยาแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ควบคู่กับความรู้ด้านการควบคุม จึงเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการ และผู้ว่าจ้างควรทราบ เพื่อที่จะนำความรู้ในด้านชีววิทยา มาปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ไม่เหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัย รวมไปถึงแหล่งหลบซ่อนผสมพันธุ์ และแหล่งอาหาร ด้วยเหตุนี้ บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด จึงได้รวบรวมข้อมูลด้านชีวิวทยาแมลงและสัตว์พาหะนำโรคไว้ในรูปแบบ "ห้องสมุดแมลง" โดยหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ และผู้ว่าจ้างได้ใช้ประโยชน์ ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com


 • StoredProductPestSolutions2.jpg
  สายพันธุ์แมลงศัตรูโรงเก็บ แมลงศัตรูโรงเก็บ (SPI) ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่ออาหารและวัตถุดิบเท่านั้น แต่ยังสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปได้ด้วยทำให้ไม่เหมาะแก่การบ...

 • แมลงบิน.jpg
  สายพันธุ์แมลงบิน แมลง ตัวเต็มวัยส่วนใหญ่จะมีปีก และเคลื่อนไหวด้วยการบินเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แมลงสาบแม้จะมีปีก แต่เป็นแมลงที่แทบจะไม่บิน และเคลื่อนไหวด้วยการคลานเป็นหลัก ปลวกและมดเ...

 • แมลงคลาน.jpg
  แมลงคลาน เชื่อว่าสายพันธุ์แมลงคิดเป็น 90% ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในโลก ปัจจุบันมีการจำแนกสายพันธุ์แมลงมากกว่าหนึ่งล้านสายพันธุ์ และคาดว่ามีแมลงทั้งหมดประมาณ 10 ล้านสายพันธุ...

 • ผีเสื้อกลางคืนในโกดัง.jpg
  การระบาดของแมลงทางการเกษตร มีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารอย่างไร หลายครั้งเราก็มองข้ามปัญหาเหล่านี้ ซึ่งที่จริงแล้วสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่มีสถานที่ประกอบการอยู่...

 • TERMITE ODONTOTERMES TAKENSIS AHMAD.jpg
  ปลวก เป็นแมลงที่มีความสําคัญในแง่เศรษฐกิจมาก มีทั้งคุณและโทษ ในแง่ประโยชน์ ปลวกจัดเป็น ส่วนหนึ่งของสังคมป่าไม้ ที่สําคัญมากเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทําลายในระบบนิเวศโทษของปลวกนั้นเกิด...